top of page
White Marble_edited.jpg

ประวัติความเป็นมาของ

W E L L N E S S  AT  HOME

  จากปฏิภาณอันยิ่งใหญ่ หรือเราอาจจะเรียกได้ว่ามหาปณิธานของนายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ท่านก็ได้เริ่มต้นบันไดขั้นแรก ในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายให้บรรลุดั่งใจที่ตั้งไว้ในที่สุด..!!

         จึงเริ่มก่อตั้งบริษัท..เวลเนส แอท โฮม จำกัดซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลความมีสุขภาวะดี ให้เกิดขึ้นที่บ้านในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

        1. รูปแบบในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ Online

        2. แนวทางในการฟื้นฟูบำบัดรักษากลุ่มโรค NCDs   

          ในรูปของอาหารบำบัดโรคด้วยการใช้อาหาร ทั้งอาหารสดและอาหารเสริมมาเป็น "ยา"

       3. แนวทางการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ในการดูแลตัวเองในท้องถิ่นต่างๆ 

bottom of page