top of page

การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ


ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีการเสื่อมถอยเกี่ยวกับการทรงตัว ความแข็งแรงของข้อกระดูก และกล้ามเนื้อ สมรรถภาพ การทํา งานของระบบประสาท การมองเห็น การกะระยะทาง รวมทั้งเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นมักพบอาการหลงลืม หรือสมองเสื่อม ได้มากขึ้น เหล่านี้เป็นปัจจัยด้านตัวผู้สูงอายุที่ส่งผลให้เกิด อุบัติเหตุได้ง่ายและจะทํา ให้ผู้สูงอายุ บาดเจ็บ ทํา ให้อาการป่วยร้ายแรงขึ้นหรือทุกพลภาพได้ ปัญหาตามมาจากการหกล้มของผู้สูงอายุมีมากมาย ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และยังกลายเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแลมากขึ้น เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีปัญหาในการเคลื่อนไหว บางรายอาจนํา ไปสู่การพึ่งพาอย่างถาวร เป็นภาระของครอบครัวต่อไปอีกยาวนาน แต่เหตุปัจจัยที่สํา คัญอีกประการหนึ่งได้แก่ ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อม รอบตัวผู้สูงอายุ เช่น สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย แสงสว่าง สัตว์เลี้ยง ดังนั้นการออกแบบปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ จะช่วยลดอุบัติเหตุ และ ให้ความสะดวก สบายในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถทํา ได้ดังนี้


1.ควรจัดห้องนอนให้ผู้สูงอายุไว้ชั้นล่าง


2. ห้องนอนควรอยู่ใกล้ห้องนํ้า


3. บันไดควรมีราวจับ และมีแสงสว่างเพียงพอ ขั้นบันไดมี ระยะพอดีกับ จังหวะการก้าวขึ้น – ลง


4. ห้องนํ้าควรมีราวจับ และควรเป็นโถนั่งชักโครกที่นั่งได้ พอดี พื้นห้องนํ้าต้องปูกระเบื้องที่เป็นแบบไม่ลื่น


5. ติดตั้งแผ่นกันลื่นในบริเวณที่พื้นลื่น เช่น กรณีมีนํ้าเปียก แฉะ ตรงประตูห้องน้ํา ขาเข้าและขาออก หรือบริเวณพื้นครัว


6.พรมในบ้านควรยึดติดกับพื้นด้วยแผ่นกาวสองหน้ากัน พรมเลื่อนไปมา


7. เตียงนอนผู้สูงอายุไม่ควรสูงเกินไป และ ควรมีไฟที่หัวเตียง เวลานอนจะได้ไม่ต้องลุกเดินไปเปิด-ปิด ซึ่งอาจทํา ให้สะดุด พื้นหกล้มได้ ควรมีสิ่งของที่ต้องใช้ในเวลากลางคืนอยู่ด้วย


9. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวัง ให้ผู้สูงอายุ ได้รับความสะดวกและปลอดภัยปราศจากความเสี่ยงอยู่เสมอ


10.ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับ และ อุปกรณ์เทคโนโลยี่อํา นวย ความสะดวกต่างๆที่เหมาะสมในการดํา รงชีวิตของผู้สูงอายุการจัดการบริเวณรอบๆบ้านให้ปลอดภัยสําหรับผู้สูงควรจัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ไม่เป็นหลุมขรุขระไม่มีสเต็ปสูงต่ำไม่มีซอกหลืบที่เข้าไม่ถึงทํา ความสะอาดไม่ได้ ซึ่ง อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษที่จะทําอันตรายแก่ผู้สูงอายุถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็ควรจัดที่ให้สัตว์ เลี้ยงอยู่อย่างเป็นสัดเป็นส่วน สัตว์เลี้ยงมีประโยชน์ในการเฝ้า บ้านและคลายเหงาให้ผู้สูงอายุ แต่บางครั้งก็ เข้ามาขัดแข้งขัดขาทํา ให้ล้มได้ ควรเลือกสัตว์ เลี้ยงที่ตัวไม่ใหญ่นัก


ถ้าจะให้เหมาะควรปลูกหญ้าให้ผู้สูงอายุได้เดินออกกํา ลังกาย หรือ ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ให้ความสวยงามเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วย ก็จะเป็นผลดีต่อผู้สูงอายุอันจะทำให้ท่านมีอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสเเคร์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ดู 430 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page